Statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība” (turpmāk – LKRA).

2. Biedrības mērķi

2.1. LKRA mērķi ir:

2.1.1 Veicināt kalnu nobrauciena riteņbraukšanas (Downhill riteņbraukšanas) attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;

2.1.2. Apvienot juridiskas un fiziskas personas, kas nodarbojas, interesējas un atbalsta Downhill riteņbraukšanu;

2.1.3. Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu kalnu nobrauciena riteņbraukšanas sporta veidā.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. Atbalstīt Downhill riteņbraukšanas entuziastus, ierīkojot un uzturot trases, iegādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot apmācību un treniņu norisi;

2.2.2. Organizēt un nodrošināt LKRA biedru un citu pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga Downhill riteraukšanass sacensībās Latvijā un ārpus tās;

2.2.3. Radīt iespēju skolas vecuma bērniem iepazīt kalnu riteņbraukšanas sporta veidu, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties;

2.2.4. Popularizēt kalnu nobrauciena riteņbraukšanu iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu;

2.2.5. Sadarboties ar Latvijas un citu valstu kalnu riteņbraukšanas entuziastiem un sporta klubiem, tā ieviešot Latvijā labāko ārzemju pieredzi.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. LKRA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no LKRA

4.1. LKRA var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LKRA valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LKRA pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 4 nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LKRA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LKRA rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no LKRAs ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. veic darbības, kas ir pretrunā ar sporta ētikas un morāles principiem;

4.5.5. biedrs ir rupji pārkāpis LKRA statūtus vai nodarījis LKRA būtisku kaitējumu.

4.6. Jautājumu par LKRA biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. LKRA biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties LKRA pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par LKRA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LKRA institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos LKRA organizētajos sanāksmēs, konferencēs, pasākumos;

5.1.4. iesniegt priekšlikumus par LKRA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. LKRA biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot LKRA statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmēru un apmaksas kārtību nosaka biedru kopsapulce;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LKRA mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. atbilstoši savām iespējām piedalīties LKRA rīkotajos pasākumos.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LKRA teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LKRA regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LKRA biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā LKRA lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LKRA biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Vienam biedram LKRA biedru sapulcē ir viena balss.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.decembrim.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajie biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi ievēlēto valdes locekļu.

8.5. Valde jautājumus sēdē izlemj ar balsošanu par labu balsu vairākumam.

8.6. Valde organizē un vada LKRA operatīvo darbību, tai skaitā veido darba grupas un komitejas, nosaka nepieciešamo darbinieku skaitu un atalgojumu.

8.7. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt LKRA atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt LKRA tikai kopīgi ar vienu citu valdes locekli.

8.8. Valdes locekļu darbs, pildot savus pienākumus, var tikt apmaksāts

8.9. Valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem.

9. Revidents

9.1. LKRA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt LKRA valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic LKRA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par LKRA budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē LKRA grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par LKRA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina LKRA gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. LKRA biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru un samaksas kārtību nosaka valde un apstiprina biedru kopsapulce

11. LKRA finansiālā darbība

11.1. Biedrībai ir savi finanšu līdzekļi un materiālās vērtības.

11.2. LKRA budžetu veido:

11.2.1. biedru naudas;

11.2.2. ienākumi no LKRA rīkotajiem pasākumiem;

11.2.3. valsts un sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu fizisku personu dotācijas un ziedojumi;

11.2.4. atlīdzība par veiktajiem pakalpojumiem un citi likumīgi iegūti LKRA ienākumi;

11.3. LKRA ir tiesības nodarboties ar saimniecisko darbību biedrības mērķu sasniegšanai.

11.4. LKRA iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar LKRA valdes lēmumiem kalnu nobrauciena riteņbraukšanas attīstībai un citu šajos statūtos paredzēto LKRA mērķu un uzdevumu realizēšanai.